Ποιοι και πώς θα λάβουν επιχορήγηση €1500 για αναβάθμιση e-shop

Τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί στο λιανεμπόριο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ανάγκασαν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να στραφούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ωστόσο, πολλές από αυτές χρειάζεται να αναβαθμίσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστημα για να στηρίξουν το click away και τις πωλήσεις μέσω internet. 

Με την επιδότηση του ΕΣΠΑ, μπορούν να λάβουν έως 1.500 ευρώ ώστε να αναβαθμίσουν το ήδη υπάρχον e-shop τους και να συμμορφώσουν τον ιστότοπό τους με τους κανονισμούς του GDPR. Αρκεί να τηρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να κάνουν αίτηση στη δράση «e-λιανικό».

Περίοδος υποβολής

Η υποβολή των αιτήσεων που ξεκίνησε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στη μία το μεσημέρι, λήγει στις 24η  Μαρτίου στις τρεις το μεσημέρι και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε πως ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020, ενώ θα ενισχυθούν συνολικά περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης

Την χρηματοδότηση  του ΕΣΠΑ «e-λιανικό» την δικαιούνται οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ και λειτουργούν νόμιμα στη χώρα. 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για
 • τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Ποιοι εξαιρούνται
 • Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιχορήγησης e-λιανικό, «δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)».

Τι χρηματοδοτείται

 • Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού).
 • Εξυπηρετητές/ διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop). Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.) Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
 • Λογισμικό.
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή αυτή, επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Πώς θα συμμορφώσετε το e-shop σας με το GDPR και το PCI DSS οικονομικότερα

Η GDPR GREECE, με πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλών ηλεκτρονικής ασφάλειας, αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη συμμόρφωση του ιστοτόπου σας με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως τον GDPR [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ελληνικό νόμο 4624/2019, για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή σχέση με τους πελάτες σας και να αποκτήσετε το προβάδισμα στην αγορά.

Συγκεκριμένα, η GDPR Greece σας παρέχει:

 • Πολιτική Απορρήτου (για την επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων μέσω του ιστοτόπου) και σχετικές οδηγίες [Privacy Policy]
 • Πολιτική ενημέρωσης για τα cookies, οδηγίες για ρύθμιση των cookies, διαμόρφωση σχετικού banner ρυθμίσεων [Cookies Policy]
 • Οδηγίες για ορθή εγγραφή και ασφαλή αποστολή newsletter
 • Διαμόρφωση φόρμας επικοινωνίας
 • Διαμόρφωση φόρμας υποβολής βιογραφικών, απαντητικά λεκτικά προς ενδιαφερόμενους και Πολιτική για τη σχετική επεξεργασία
 • Διαμόρφωση διαδικασίας για δημιουργία λογαριασμού των χρηστών του ιστοτόπου (εγγραφή, διαγραφή, εξαγωγή και διόρθωση στοιχείων)
 • Οδηγίες για διαμόρφωση διαδικασίας παραγγελίας (απαιτούμενα πεδία, checkboxes, απαντητικά emails)
 • Οδηγίες για διαχείριση και ικανοποίηση δικαιωμάτων των πελατών ως προς τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Οδηγίες για κρυπτογράφηση
 • Οδηγίες για ηλεκτρονικές πληρωμές
 • Οδηγίες για chats και υποβολή σχολίων
 • Οδηγίες για αναρτήσεις και διαχείριση social media ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Οδηγίες για αντιμετώπιση παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ιστότοπο