Ενοχλητικές τηλεφωνικές κλήσεις: πότε είναι παράνομες και πώς μπορούμε να τις διακόψουμε

Όλοι έχουμε αγανακτήσει κατά καιρούς από τα ενοχλητικά τηλέφωνα που χτυπάνε (κυρίως όταν δουλεύουμε ή όταν κοιμόμαστε) για να μας πουλήσουν ό,τι περνάει από τον νου του ανθρώπου. Όλοι, επίσης, έχουμε αναρωτηθεί εάν αυτό είναι νόμιμο ή αν μπορούμε να βάλουμε, επιτέλους, ένα στοπ. 

Δεν είναι νόμιμες οι τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς συγκατάθεση

Το άρθρο 11 του ν. 3471/2006, ρυθμίζει το ζήτημα των τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς «εμπορικής προώθησης» λέγοντας πως δεν είναι νόμιμο να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους επικοινωνίας, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Συγκεκριμένα: 

«Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση για τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου».

Πώς δηλώνει ο συνδρομητής ότι δεν επιθυμεί διαφημιστικές κλήσεις 

Ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία Μητρώων σε κάθε πάροχο και ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει (στον δικό του πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) αν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση. Ο πάροχος με την σειρά του, έχει την υποχρέωση να σέβεται την επιθυμία του συνδρομητή.

Μάλιστα,οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν επικαιροποιημένα αντίγραφα Μητρώων από όλους τους παρόχους, εξασφαλίζοντας πως έχουν την συγκατάθεσή τους έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης. Συγκεκριμένα:

 «Η υποχρέωση ενημέρωσης των συνδρομητών σχετικά με τον ή τους σκοπούς των δημοσίων καταλόγων, στους οποίους πρόκειται να περιληφθούν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, πρέπει να επιβάλλεται στο μέρος που συλλέγει τα στοιχεία για τον σκοπό αυτό. Όταν τα δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν σε έναν ή περισσότερους τρίτους, ο συνδρομητής θα πρέπει να ενημερώνεται για αυτή τη δυνατότητα και για τον παραλήπτη ή για τις κατηγορίες των πιθανών παραληπτών[3]. Η τυχόν διαβίβαση θα πρέπει να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους άλλους από εκείνους, για τους οποίους συλλέχθηκαν. Εάν το μέρος που συλλέγει τα στοιχεία από τον συνδρομητή ή κάποιος τρίτος, στον οποίο έχουν διαβιβαστεί τα στοιχεία, επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει για κάποιον επιπλέον σκοπό, τότε είτε το μέρος αυτό είτε ο τρίτος πρέπει να ζητούν εκ νέου τη συγκατάθεση του συνδρομητή».