4 χρόνια GDPR στην Ελλάδα: 11 εκατ. ευρώ πρόστιμα και 699 παραβιάσεις

Πριν τέσσερα χρόνια, στις 25/5/2018, τέθηκε πρώτη φορά σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προσαρμογή της νομοθεσίας στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής πραγματικότητας του 21ου αιώνα.

Όπως αναφέρει, σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, Κωνσταντίνος Μενουδάκος,«ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός ενδυνάμωσε τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και επανακαθόρισε τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας των δεδομένων, οι οποίες εν μέρει επεκτείνονται και στους εκτελούντες την επεξεργασία, δημιουργώντας ένα σαφέστερο και συνεκτικότερο νομοθετικό πλαίσιο. Με αυτό καθιερώθηκε ένα νέο μοντέλο συμμόρφωσης και εποπτείας».

Σε όλο αυτό το διάστημα, καθορίστηκαν νέα μέσα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τις 25/5/2018 έως τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβληθεί πρόστιμα από τις εθνικές εποπτικές αρχές που ξεπερνούν συνολικά το 1,6 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, οι προσπάθειές της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών οδήγησαν σε πλήθος αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και κατευθυντηρίων γραμμών. 

Ειδικά, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, κατά την οποία επιβλήθηκαν μέτρα συνεπαγόμενα περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Αρχή, παρά τα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης επαρκών πόρων, ανταποκρίθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό και τον εθνικό νόμο 4624/2019.

Σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, από τις 25/5/18 έως τις 24/5/22, γνωστοποιήθηκαν 542 περιστατικά παραβίασης βάσει GDPR και 117 βάσει ν. 3471/2006. Επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 11.190.500 ευρώ. Όσον αφορά στις καταγγελίες, υποβλήθηκαν 4155, διεκπαιρεώθηκαν 2449, υπό εξέταση βρίσκονται 1706.