Υπ. Υγείας για πρόστιμα ανεμβολίαστων: Δεν παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα

Δεκάδες πολίτες έχουν απευθυνθεί στους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων της ΗΔΙΚΑ, του Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου Υγείας ασκώντας το νόμιμο δικαίωμά τους να μην χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα τους σε παράνομη επεξεργασία.

Παράλληλα, 31 νομικοί και καθηγητές ΑΕΙ κατέθεσαν επείγουσα έκκληση στους υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Όπως υποστηρίζουν, προσβάλεται το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μιας μεγάλης κλίμακας παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δημόσιους φορείς με σκοπό την επιβολή του διοικητικού προστίμου των 100 ευρώ που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 24 ν. 4865/2021 για τους ανεμβολίαστους άνω των 60.

DPO: Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Υπουργείου Υγείας, όμως, οι ισχυρισμοί των ενδιαφερομένων είναι παντελώς αβάσιμοι για μία σειρά από λόγους. Μεταξύ άλλων, τονίζεται ότι η «ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης», στην οποία αναφέρονται οι ενδιαφερόμενοι, δεν συνίσταται στην αποκάλυψη και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας (σχετικών με την υγεία) των ενδιαφερομένων υποκειμένων από το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στην ΓΓΠΣΔΔ, ως διακριτό υπεύθυνο επεξεργασίας. 

Όπως επισημαίνει στη γνωμοδότηση, η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε παραβιάσεις του θεμελιώδους δικαιώματος του ατόμου στην προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ωστόσο, στην υπό κρίση υπόθεση, δεν διαπιστώθηκαν τέτοιες παραβιάσεις.

Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

(α) Οι διαλαμβανόμενοι στις υπό κρίση πανομοιότυπες και τυποποιημένες «ΔΗΛΩΣΕΙΣ Άσκησης του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 περ. β΄ ΓΚΠΔ» προς το Υπουργείο Υγείας ισχυρισμοί τυγχάνουν παντελώς αβάσιμοι, στο μέτρο που επικαλούνται υποτιθέμενες παραβιάσεις του δικαιώματος κάθε ενδιαφερομένου στην προστασία έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β) Το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δύναται να απορρίψει το αίτημα περιορισμού στην επεξεργασία, που έχει ασκήσει κάθε ενδιαφερόμενος κατά τα προαναφερόμενα, στη βάση της γνωμοδότησης του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας.