Επιλέξτε τον τομέα που επιθυμείτε για να δείτε τις αντίστοιχες υπηρεσίες μας:

Καταγραφή

Πλήρης και λεπτομερής καταγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, οι οποίες εμπεριέχουν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όλη τη ροή των σχετικών με αυτές δεδομένων

Διαγραμματικές Ροές Δεδομένων (Data Flow Diagrams)

Σχεδιασμός των διαγραμματικών ροών δεδομένων (Data Flow Diagrams) των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με σκοπό την σχηματική απεικόνιση της επεξεργασίας αυτών, αποτυπώνοντας τα εμπλεκόμενα μέρη, το είδος των δεδομένων, τον τρόπο μεταφοράς, τα σημεία και τη μορφή της αποθήκευσης και τα παρεμβαλλόμενα συστήματα

Ανάλυση - Μελέτη Εκτίμησης Αποκλίσεων (Gap Analysis)

Λεπτομερής διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης αποκλίσεων (Gap Analysis) ανά δραστηριότητα αξιολογούμενη ανά άρθρο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), με σκοπό τον προσδιορισμό των ελλείψεων σε σχέση με τα όσα ορίζονται από αυτόν

Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA)

Διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης αντικτύπου (Data Privacy Impact Assessment), στις δραστηριότητες όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Αρχής, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων, την αξιολόγηση των αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας καθώς και των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκληθούν στο υποκείμενο από μια παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων και τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων

Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης (Action Plan)

Κατάρτιση σχεδίου δράσης (Action Plan) όπου αναλύονται και παρουσιάζονται οι προτεινόμενες ενέργειες ανά τμήμα και δραστηριότητα της επιχείρησης σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο στάδιο της καταγραφής και αναλύθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης

Εκπόνηση Έκθεσης Συμμόρφωσης

Αναλυτική έκθεση της διαδικασίας και της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, των ευρημάτων που προέκυψαν και των προτεινόμενων ενεργειών, με αναλυτική αναφορά στις οδηγίες συμμόρφωσης και παράθεση υποδειγμάτων και προτάσεων